เข้าสู่ระบบ
จุดอุบัติเหตุ
ไม่มีผู้บาดเจ็บ
มีผู้บาดเจ็บ
มีผู้เสียชีวิต
AADT
0 - 500
501 - 2,000
2,001 - 5,000
5,001 - 20,000
มากกว่า 20,000
RSI
น้อยกว่า 50
50 - 60
60 - 70
70 - 85
มากกว่า 85